Sociální služby v roce 2008

Sociální služby představují důležitou součást sociální politiky každého státu. Jsou určeny lidem v nepříznivé sociální situaci, kterou se jim snaží pomoci řešit a podpořit je. Cílem poskytování sociálních služeb je zachovat určitý životní standard, důstojnost života, pomoci při návratu do společnosti a předejít sociálnímu vyloučení.

 

{snippet ad5}Poskytovatelé služeb se snaží o zachování stávající soběstačnosti uživatele a rozvíjení jeho schopností. Prvotní je hledání možností, jak člověku navrátit jeho životní styl a soběstačnost. V neposlední řadě se prostřednictvím těchto služeb snižují sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů. Tyto služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Přístup k sociálním službám nám garantuje Zákon o sociálních službách z roku 2006, který byl dlouho očekávaný. Zákon představuje základní zajištění služeb, které se týkají:
– bezplatného sociálního poradenství
– pestré nabídky sociálních služeb, ze kterých si mohou uživatelé vybírat
– příspěvku na péči lidem, kteří jsou závislí na péči jiných
– garance profesionality a bezpečnosti služeb

Sociální služby můžeme členit na:


a) sociální poradenství
– odborné poradenství v sociální oblasti
b) služby sociální péče – služby pro zabezpečení základních životních potřeb
c) služby sociální prevence – slouží k předcházení sociálně negativním jevům a sociálnímu vyloučení osob

Podle místa poskytování, dělíme služby na:

1) Terénní služby
Jsou poskytovány většinou přímo v domácnosti , v zaměstnání i na dalších místech, kde klient tráví svůj čas.
(např. pečovatelská služba, osobní asistence, terénní program pro ohroženou mládež)

2) Ambulantní služby

Klient dochází do specializovaných zařízení, kde je služba zajišťována.
(např. poradna, denní stacionář, kontaktní centrum)

3) Pobytové služby

Pobytové služby poskytují speciální zařízení, kde člověk pobývá dlouhodobě nebo celoživotně.
(např, domov pro seniory, chráněné bydlení, azylový dům pro matky bez přístřeší, azylový dům pro bezdomovce)

O většinu služeb musí příjemce sám požádat. Poskytování je založeno na smluvním principu. Znamená to, že poskytování vždy předchází ústní dohoda nebo sepsání smlouvy podle potřeb a návrhů klienta. Sepsání písemné smlouvy můžeme očekávat především při spolupráci s neziskovými organizacemi. Klient má poté samozřejmě nárok, aby byly služby podle smlouvy plněny. V mnoha případech se písemná smlouva nevyžaduje. Jedná se především o čerpání bezplatných služeb. Služby mohou být poskytovány zdarma nebo mohou být částečně či zcela hrazeny jejich příjemcem. Všechny tyto náležitosti je nutné si vždy ověřit předem.

{snippet ad1}

Seznam služeb, které jsou poskytovány zdarma:

sociální poradenství, raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, krizová pomoc, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo seniory a těžce zdravotně postižené, terénní programy, sociální rehabilitace, sociální služby v kontaktních centrech, služby sociálně terapeutických center, pečovatelská služba pro matky s trojčaty nebo vícerčaty, pečovatelská služba odbojářům a vdovám po nich starším 70-ti let.

 


Krátky rozhovor se Štěpánem Černouškem z MPSV ČR:

 


Štěpána Černouška jsme se v této souvislosti zeptali, zda došlo v rámci letošních sociálních reforem ke zdražení sociálních služeb?

K 1. 1. 2008 došlo ke zvýšení maximálních denních sazeb úhrady za pobyt v zařízeních sociálních služeb a maximální hodinové sazby u některých terénních služeb (viz novela vyhl. č. 505/2006 Sb.). Je na poskytovatelích služeb, zda tohoto navýšení maximálních denních nebo hodinových sazeb využijí či nikoliv.

 


Kdo služby poskytuje?

Služby poskytují obce, kraje, nestátní neziskové organizace i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí můžete nalézt Adresář zařízení sociální péče http://www.mpsv.cz/cs/9. Registr poskytovatelů sociálních služeb najdete také na adrese: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl. Katalog neziskových organizací je uveden na www.neziskovky.cz. Informace o poskytovatelích sociálních služeb ve vašem okolí získáte rovněž na sociálních odborech měst.

Jaké jsou změny v příspěvku na péči?


Zákon o sociálních službách upravuje rovněž nárok na čerpání příspěvku na péči. Příspěvek na péči náleží lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Nemohou si např. zabezpečit sebeobsluhu a nejsou soběstační. Příspěvek náleží přímo osobě, o kterou je pečováno. Má být použit jako úhrada za péči, kterou osoba potřebuje. Zákon rozeznává 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby podle míry soběstačnosti. Výše příspěvku se pohybuje od 2 000 až do 11 000 Kč měsíčně podle věku a stupně závislosti příjemce.

O příspěvek se žádá na obci s rozšířenou působností a žádost lze stáhnout také na internetových stránkách MPSV na adrese: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl. Posouzení stupně závislosti má na starosti sociální pracovník, který osobu navštíví, a k případu se vyjadřuje rovněž posudkový lékař.

 


Novinky pro letošní rok jsou v oblasti rozhodnutí o přiznání a výplatě příspěvku. O přiznání příspěvku rozhoduje obecní úřad s rozšířenou působností. Pokud je příspěvek přiznán, je žadatel povinen do osmi dnů písemně úřadu ohlásit, jakým způsobem a jak mu bude péče zajištěna. To vše doloží podpisem pečující osoby nebo potvrzením poskytovatele služby.

Výplata je zastavena v případech, že je péče poskytována v lůžkových zařízeních a ve školských zařízeních pro výkon soudcem nařízené ústavní výchovy. Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání. V případech zneužití je příspěvek odejmut. Další informace k problematice sociálních služeb naleznete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na webu Sociální revue, který se věnuje této problematice.

 

Například:

 

Diskuze je uzavřena.