Právo

Pracovní smlouva

Po nástupu do nového zaměstnání nás čeká důležitý úkon a to uzavření pracovní smlouvy. Při jejím uzavíraní je nutné dbát na to, aby tento dokument obsahoval všechny potřebné náležitosti. Nejdůležitějšími třemi body pracovní smlouvy jsou: druh práce kterou budeme vykonávat, místo výkonu práce (důležité pro vyplácení cestovních náhrad), den nástupu do zaměstnání.

 

{snippet ad5}Mimo základních informací o zaměstnanci a zaměstnavateli jsou potřebné i tyto další důležité údaje:

Zkušební doba – tato se uzavírá maximálně na tři měsíce. Nezapočítává se do ní doba, po kterou zaměstnanec nemohl z důvodu překážek v práci tuto vykonávat.

Údaje o mzdě – jsou buď součástí smlouvy, nebo přílohy. Seznamují zaměstnance se mzdou, která mu za odvedenou práci náleží, s termínem, místem a způsobem výplaty. Není li toto uvedené v pracovní smlouvě ani v příloze v den nástupu do zaměstnaní, musí zaměstnavatel o tomto písemně informovat zaměstnance do jednoho měsíce od nástupu do zaměstnání.

Doba zaměstnání – není-li ve smlouvě uvedeno jinak, smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Pokud se uzavírá pracovní poměr na dobu určitou je možné tuto uzavřít pouze na 2 roky.

Při nástupu do zaměstnání musí zaměstnavatel zaměstnance seznámit s pracovními a bezpečnostními předpisy a případně s kolektivní smlouvou. Jestliže toto není uvedené v pracovní smlouvě, musí být opět zaměstnanec o tom písemně informovaný do jednoho měsíce.

 

Pokud zaměstnanec bude vykonávat práci, ve které bude nutné svěřit mu nějaké předměty ve vetší hodnotě, je nutné stanovit odpovědnost za škodu. Pokud mají předměty hodnotu nad 50 tis. Kč musí být uzavřená písemní dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Tuto dohodu je třeba uzavřít písemně. Pokud zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů proti jejich ztrátě, může zaměstnanec od smlouvy odstoupit.

V některých případech může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít konkurenční doložku. To znamená, že se zaměstnanec zaváže, že nebude po určitou dobu vykonávat činnost shodnou s činností vykonávanou v podniku. Za každý měsíc plnění tohoto závazku obdrží od firmy finanční náhradu.

 

Autorka: Elena Havlíčková

Previous ArticleNext Article