Co se jinam nevešlo

O. Matoušek: Základy sociální práce – víc než učebnice

Kniha Základy sociální práce je publikace, na kterou odborná veřejnost dlouho čekala. Kvalitní literatura k oborům sociální práce, sociální politika a příbuzným vědám se začala po revoluci postupně dostávat na pulty knihkupectví s cílem vyplnit mezery a nedostatky, které zde vznikly kvůli předchozímu režimu.

 

Autorem, především učebnic, je odborník na slovo vzatý, Oldřich Matoušek, vedoucí katedry sociální práce na filozofické fakultě v Praze. Mnoho let pracoval také jako klinický psycholog a psychoterapeut a je autorem řady odborných i populárních prací. Na publikaci se podíleli i další osobnosti jako Jiřina Šiklová, Igor Tomeš, Zdeněk Macek a další.

Knihu uvítají a využijí především studenti oboru sociální práce a příbuzných oborů, které se v poslední době velmi rozvíjejí a stávají se stále populárnějšími při výběru vysokoškolského studia.

Převážná část knihy se podrobně věnuje vývoji sociálních myšlenek ve společnosti od starověku až po současnost. Podrobně nás seznamuje s názory hlavních představitelů a filozofů své doby na problematiku solidarity, spravedlnosti, fungování společnosti a dalšími tématy, které s problematikou sociální práce úzce souvisí.

Zatímco ve starověku a středověku můžeme zaznamenat první myšlenky lidí o nutnosti pomoci druhým (starým, nemocným, dětem či chudým), které vycházely především z náboženského přesvědčení, v moderní době se již setkáváme s konkrétními složitě propracovanými filozofiemi a systematickou pomocí potřebným.

Kniha seznamuje také s historickým vývojem sociální práce na našem území, který je poznamenaný érou komunistického režimu, který násilně zpřetrhal přirozený vývoj této vědy u nás. Po roce 1990 se tak složitě navazovalo a obor se znovu začal rozvíjet. Setkával se s řadou problémů a nových jevů, na které musel reagovat, často bez dostatečné legislativní podpory. Takto rozsáhle a odborně zpracované pasáže o historickém vývoji sociální práce naleznete jen v málokteré literatuře.

V dalších kapitolách se Matoušek věnuje vymezení základnímu pojmosloví z oblasti sociální politiky, sociálních služeb a sociální práce. Definuje tak cíle a objekty sociální politiky, stát jako sociální systém, nestátní organizace, pojem sociální správa a další. Vysvětlení odborných termínů i podání základních informací k oboru ocení především studenti, pro něž je kniha praktickou berličkou při studiu dalších odborných pramenů. Celá publikace je totiž velmi čtivá a srozumitelná i pro méně zasvěcené.

Předposlední obsáhlá kapitola shrnuje vybrané teorie a přístupy k sociální práci, s kterými se v praxi lze setkat. Asi nejpoužívanější je systemický či kognitivně-behaviorální přístup ke klientům.

Na závěr autor přibližuje velmi aktuální problematiku sociální práce s menšinami, které se v minulosti nevěnovala dostatečná pozornost. Velmi otevřeně hovoří také o přístupu k řešení rómské problematiky na konkrétních příkladech z praxe.

Jak jsem se již několikrát zmiňovala, knihu ocení především vysokoškolští studenti sociálních oborů, kteří se rádi učí v historických souvislostech. Její kvality ale využívají i odborníci v této oblasti, kteří se musí stále průběžně vzdělávat, a publikaci svého kolegy velmi kladně hodnotí. V neposlední řadě si určitě najde čtenáře i mezi laickou veřejností, která se dnes rovněž o sociální oblast velmi zajímá, už jen v důsledku neustálých sociálních reforem, které jsou potřebné a které se nás bezprostředně dotýkají.

 

Knihu Základy sociální práce vydalo nakladatelství Portál.

Previous ArticleNext Article