Právo

Neposkytnutí pomoci je trestný čin

crash.jpgKaždému se může stát situace, kdy ho shoda náhod dovede ke zraněnému člověku, ať již ležícímu na ulici, nebo při autonehodě. I kdyby byla vina na naší straně, neměli bychom zapomínat na fakt, že každý člověk má zdraví jen jedno a i mnohatisícové škody na majetku jdou v této chvíli stranou. Neposkytnutí pomoci člověku, který je ohrožen na zdraví z jakéhokoli důvodu, z nás navíc po „útěku z místa činu“ činí možného obviněného.

Každý z nás má svědomí, existuje také slovo morálka a to bychom měli mít v sobě zakořeněné a podle toho se také řídit. Nikdy totiž nevíme, kdy my sami budeme potřebovat tutéž pomoc, kterou bychom odmítli někomu jinému. Tak jak se tedy postavíme ke vzniklé situaci my, tak se k ní budou stavět ostatní, naše děti, budoucí generace.

Ovšem, jak se zmiňuji již v úvodu, poskytnout pomoc není jen otázkou etického chování a morálky, ale zároveň nám ji ukládá i zákon. Je to základní povinnost každého člověka – ochrana lidského života, a to za jakékoli situace. Tato povinnost je zakotvena v právním řádu České republiky, v trestním zákoně v § 207, odstavec 1.
Citace:
(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok.
(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo zákazem činnosti.

V odstavci 2 tohoto zákona se dočteme, že je tato povinnost uložena každému, tedy nejen zdravotnickým pracovníkům, kteří jsou školeni pro tyto situace. Rovněž ze zákona vychází i fakt, že pokud se úmyslně vzdálíme bez poskytnutí pomoci, hrozí nám daleko vyšší trest, a to se týká všech účastníků, tedy i například svědků dopravní nehody apod. Zdravotničtí pracovníci mají povinnost naprosto stejnou, s tím, že jako obor medicíny je tento fakt specifikován v zákoně 20/1966 Sb., týkající se přímo zdravotnického personálu.

nehoda2.jpgStaneme-li se tedy svědky poranění jiné osoby, ať se jedná o autonehodu, úraz na kole, pád z výšky apod., vždy pamatujme, že jakékoli důvody hygienické nebo estetické jdou v té chvíli stranou a vždy je převýší možnost záchrany lidského života. Je úplně jedno, že se vaše auto zřítí ze skály a škoda půjde do statisíců, je jedno, že vaše bílá halenka za několik tisíc bude patřit do popelnice. Uvědomme si, že hmotné věci jsou nahraditelné, lidský život se ale vrátit v určitých situacích nedá.

Rovněž jdou mimo důvody, na které se jindy bere velký zřetel. Například je nutné zastavit co nejdříve masivní krvácení, a to i za cenu infikování rány (sterilita v této chvíli nehraje prim), nebo může v případě nutnosti srdeční masáže dojít ke zlomenině žeber, což je vcelku častý případ, ale zlomenina se dá přeci vyléčit. A tak bychom mohli pokračovat.

Velice důležitou částí poskytování první pomoci je, že tuto pomoc poskytujeme za použití dostupných pomůcek do doby příjezdu odborné lékařské nebo zdravotnické pomoci. Ovšem i zde existuje výjimka – dlouhotrvající poskytování pomoci může vést ke ztrátě sil, pak můžeme výkony přerušit a rovněž v případě, pokud bychom ohrožovali svůj vlastní život (například vstoupením do hořícího domu apod.).

Staneme-li se tedy svědky situace vyžadující poskytnutí první pomoci, je nutné zejména zachovat klid. Nic není horší pro obě strany než panika. Určitě se pokusme přivolat pomoc. Pokud jsme dva, jeden pomáhá, druhý volá o pomoc (mobilem, nebo dojde k nejbližšímu telefonu). Pro Českou republiku funguje zdarma telefonní číslo 155, popř. můžete volat i na linku 112.

Po zavolání tísňové linky musíte v klidu informovat pracovníka operačního střediska o vzniklé situaci a především mu srozumitelně popsat tyto body:
1. Co se stalo – tedy zda jde o úraz, autonehodu, bezvědomí, zda má postižený křeče apod. Veškeré tyto informace jsou velmi významné pro další rozhodování a konání tohoto pracovníka.
2. Kolik je postižených – někdo může být například zaklíněn a vy nejste schopni mu pomoci apod. Pracovník zařídí příjezd hasičů.
3. Stav postižené osoby – velmi důležitá věc. Oznamte stav jeho vědomí, jak dýchá, zda krvácí a přibližně odkud, zda se jedná o dospělého, či dítě apod.
4. Kde se to stalo – pokud nevíte nebo si nejste jisti konkrétním místem, pokuste se co nejblíže popsat okolí, zaměřte se na orientační body apod.
5. Uveďte své jméno – číslo telefonu, ze kterého voláte, udávat nemusíte, to je automaticky identifikováno pro možné a bohužel časté zneužití této linky.

Žijeme v kulturní a moderní společnosti, proto i znalost základů první pomoci a ochota vůbec jsou známkou vyspělosti každého z nás. Chovejme se proto ohleduplně a neotáčejme se zády k ostatním. Sanitka sice přijede do pár minut, ale i těch několik minut může pro člověka ležícího na zemi znamenat, že už nikdy nespatří své blízké, že svému dítěti nikdy nedá pusu na dobrou noc a vám už nikdy nebude moci poděkovat…

Previous ArticleNext Article