Kariéra

Mobbing aneb šikana na pracovišti

Zavrženíhodné chování jménem šikana nepotkává pouze děti ve škole. Velké procento lidí je šikaně vystavováno i v dospělosti. V minulosti se objevovala v prostředí vojenských kasáren během základního vojenského výcviku a byla zde dokonce brána za normální jev. Dnes je typická především pro oblast vězeňství a hojně bují i v různých typech pobytových zařízení.

{snippet ad5}„Mobbing“ je odborné pojmenování pro šikanu na pracovišti. Jedná se o jev, kterému není věnována dostatečná pozornost ze strany společnosti a není tedy většinou řešena ani nadřízenými pracovníky. Pouze malou oporu má boj s mobbingem v našich zákonech. Zdá se, že je věcí spíše osobní, přestože může mít velmi negativní důsledky.

Jako jedna z možných příčin vzniku mobbingu na pracovišti se uvádí nejistota lidí a strach o svou pozici v zaměstnání. Zaměstnanci se snaží tímto způsobem odstranit případnou konkurenci. Nutno říci, že zde ale významnou roli hrají osobní předpoklady člověka. Ne každý člověk je schopný šikanovat druhého. Jedná se většinou o člověka zakomplexovaného, který neumí řešit konstruktivně své problémy. V minulosti obtížně navazoval společenské kontakty a většinou nebývá v kolektivu oblíbený. Své postavení je zvyklý si vydobýt mocí a převahou, nebojí se používat nečestné praktiky.

Je však velmi obtížné potencionálního násilníka nějak blíže charakterizovat či ho předem odhalit. Skrývá se za tváří běžného zaměstnance do chvíle, kdy jsou okolnosti příznivé. Velmi často se do šikany zapojí i větší kolektiv zaměstnanců, který si vezme na mušku nejméně oblíbeného kolegu.

Cílem mobbingu je učinit z jiného člověka problematického pracovníka, který bude neoblíbený u vedoucího i v kolektivu a "vyrobit" z něj terč kritiky a posměchu ostatních. Oběť se tak také stává prvním kandidátem na výpověď.

V odborné literatuře je popsáno dokonce několik strategií mobbingu, které šikanující používá.

1) Izolace
Oběť je ignorována, není přizvána ke kolektivní činnosti na pracovišti, není zvána na kolektivní večírky a podnikové akce, nikdo s ní nekomunikuje. Jedná se o strategii skryté šikany, které se účastní většinou celý kolektiv pracoviště. Svou vlastní vinu skrývají jednotlivci za vinu kolektivní.

2) Šíření pomluv
Šíření pomluv je jedním z nejrozšířenějších způsobů, jak znepříjemnit život kolegovi. Oběť se stává terčem pomluv, v horším případě se pak nepodložené pomluvy s cílem ublížit šíří až k nadřízenému.

3) Sabotování práce
Pod tento termín patří situace, kdy nám jsou záměrně zamlčovány důležité informace, je ignorována nutnost spolupráce s kolegou, ztrácí se nám důležitá data z počítače či papíry ze stolu.

4) Znevažování výkonů a schopností
Strategie při které se dobré výkony záměrně přehlížejí a drobné chyby se nafukují a záměrně zveřejňují mezi ostatními zaměstnanci.

5) Poškozování soukromí

Jedná se o přetřásání soukromí v kolektivu a jeho negativním hodnocení. Patří sem ale také anonymní zneklidňující hovory a zprávy od kolegů s cílem vystrašit či ochromit.
{snippet ad1}
Strategií mobbingu existuje samozřejmě mnohem více. I v tom je jeho krutost, jelikož každý kolektiv či jedinec si umí najít zbraně, které jsou v jeho prostředí nejúčinnější.

Obětí mobbingu se může stát prakticky kdokoliv z nás. Většinou se ale stávají terčem lidé osamělí, sociálně slabší, s výraznou odlišností od ostatních, úspěšní, aktivní či nováčci. Celou kapitolu pak tvoří lidé různě zdravotně či mentálně postižení, kteří jsou velmi snadnou obětí.

Šikana negativním způsobem ovlivňuje také celkovou atmosféru na pracovišti. Vládne zde napětí a nejistota u všech zaměstnanců a negativně působí také na výkonnost lidí a schopnost předávat si informace. Především kolektivní spolupráce na nějakých úkolech je velmi problematická. Na pracovišti se zvyšuje nemocnost lidí. Je tedy velmi důležité, aby oblasti personální věnovali více pozornosti i nadřízení a snažili se jakékoliv náznaky šikany potlačit již v počátcích.

Oběť mobbingu si odnáší ze svého zaměstnání mimo výplaty i řadu psychických i fyzických potíží. Mezi psychické patří nejčastěji poruchy spánku, únava, deprese, poruchy koncentrace, sklon hledat únik v podobě pití alkoholu či užívání drog, nízké sebehodnocení.

Psychika se bohužel promítá i do zdraví člověka, a tak si oběť zadělává na vznik psychosomatických nemocí. Nejčastěji to bývají astma, cukrovka, zvýšený krevní tlak, oslabená imunita či poruchy funkce štítné žlázy. Často je nemoc samotná prostředkem jak uniknout z agresivního prostředí zaměstnání.

Samostatnou oblast šikany na pracovišti tvoří i tzv. „bossing“. Jedná se o zvláštní formu šikanování, kdy je pracovník šikanován ze strany nadřízeného. Motivem může být žárlivost na schopnosti podřízeného pracovníka, obava o svou pozici nebo nesympatie vůči podřízenému. Je velmi těžké se nadřízenému postavit a tak lidé kvůli takovému šéfovi často svá místa opouští.

Mezi projevy bossingu řadíme přidělování příliš primitivních úkolů nebo naopak velmi obtížných, kontrola včasné docházky, kritika před ostatními pracovníky, neustálé poznámky na osobu zaměstnance, nepříjemné náhody během dovolené, zabavování pracovních pomůcek atd.

S problematikou mobbingu a bossingu také úzce souvisí tzv. „sexuální harašení“ na pracovišti, což je rovněž nový termín, ale bohužel je spousta odborníků, kteří si s ním prostě neví rady. Definice, kterou vymysleli naši zákonodárci, je velmi krkolomná a obecná. Sexuální harašení se stalo spíše terčem vtipů, přestože se vlastně jedná o soustavné psychické až fyzické týrání se sexuálním podtextem. Postižená osoba tím samozřejmě velmi trpí. Přesto nemůžeme tento pojem míchat dohromady s problematikou mobbingu. Může však být jevem souvisejícím a šikana může být jednou z jeho fází.

Definovat obecné zásady prevence mobbingu a bossingu je velmi těžké. Každý pracovní kolektiv je vlastně malá skupina, společenství lidí, kde fungují určité principy chování. Je důležité snažit se zapadnout do kolektivu a nestranit se společných akcí. Jako prevence se uvádí také neustále si zvyšovat kvalifikaci a vzdělávat se.

Bohužel jen opravdu silné osobnosti dokáží šikaně na pracovišti vzdorovat delší čas bez vážné újmy. Řešením často bývá nucený odchod nebo přeložení na jiné pracoviště. Snad se v budoucnu dočkáme v zákoníku práce přesné definice mobbingu a budeme moci oporu v zákonu využít na svou obranu.

Previous ArticleNext Article