Právo

Manželství z pohledu práva

Vznik manželství je především záležitostí citovou a vztahovou. Člověk spojí život s někým, na kom mu záleží a s kým by rád založil rodinu. Snoubenci si slibují věrnost a lásku do konce života. Svatba je také důležitý přechodový rituál, kdy rodiče oficiálně předají své děti do rukou někomu jinému. Náležitosti vzniku manželství jsou ale také předmětem práva.

{snippet ad5}Právo vidí manželství jako trvalé společenství muže a ženy, které se uzavírá za účelem vzniku rodiny s mnoha funkcemi.

Rodina by měla plnit funkci:

biologicko–reprodukční = plození dětí,

socializačně-výchovnou = výchova dětí,

ekonomickou = manželé se společně starají o živobytí své rodiny,

emocionální = citové zázemí

Manželství se uzavírá souhlasným prohlášením manželů před orgánem k tomu zmocněným. Český právní systém rozlišuje dva druhy sňatků. Ve většině případů se jedná o občanský sňatek, který se uzavírá na radnici před starostou nebo jinou pověřenou osobou. Může být uzavírán i na jiném místě, ale pouze po předchozí dohodě. Kromě oddávajícího je sňatku přítomný také matrikář a dva zletilí svědci. Obřad by měl být slavnostní veřejně přístupný. Přítomnost dalších osob ale zůstává pouze na přání svatebčanů.

Druhou možností je sňatek církevní. Uzavírá se před státem registrovanou církví. Přítomný musí být farář a rovněž dva zletilí svědci. V tomto případě není přítomný matrikář. V případě církevního sňatku je totiž nutné absolvovat tzv. předsňatkové řízení, při němž si musíme opatřit osvědčení od matrikáře, že splňujeme podmínky pro uzavření manželství. Podmínky jsou přitom shodné jako při sňatku občanském. Každá církev přitom může mít další požadavky vyplývající z jejich víry. Po oddání nahlásí kněz uzavření manželství matrice.

Při obřadu musí souhlasit snoubenci s prohlášeními o tom, že je jim navzájem znám jejich zdravotní stav, že jim nejsou známy žádné okolnosti vylučující vznik manželství (jiné manželství, příbuzenství, nezletilost…), že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů atd.

Zákon také připouští možnost nechat se zastupovat u sňatku jinou osobou. Lze tak učinit na základě plné moci a osobou stejného pohlaví. Sňatek v zastoupení lze uzavřít pouze u krajského úřadu s rozšířenou působností.

Existují také okolnosti, za kterých manželství nevznikne. Jedná se o případy, kdy manželství uzavírají osoby stejného pohlaví (musí uzavřít registrované partnerství), kdy je manželství uzavíráno před nepříslušným orgánem, kdy je jedna z osob přinucena ke sňatku fyzickým násilím, pokud se uzavírá s osobou mladší 16 let.

Může se také stát, že manželství je uzavřeno a přijde se na okolnosti vylučující manželství. V takovém případě soud prohlásí manželství za neplatné a následně se považuje za neuzavřené. Jedná se o tyto případy:

a) Jiné manželství

Manželství nesmí být uzavřeno s vdanou ženou nebo ženatým mužem. Soud vždy zjišťuje, jestli už vada neodpadla. V tomto případě by to znamenalo, že již předchozí manžel zemřel.

b) Příbuzenství

Manželství nemůže vzniknout mezi předky, potomky a sourozenci. Příbuzenství se nevztahuje na sestřenice a bratrance. Tato vada nikdy nemůže odpadnout a tak soud vždy prohlásí manželství za neplatné.

c) Nezletilost

Manželství může uzavřít pouze osoba starší 18 let. Existují však výjimky, kdy soud povolí uzavřít manželství osobě starší 16 let, která je zároveň zplnoletněna i pro všechny další právní úkony. Většinou se jedná o případy, kdy žena otěhotní a chce se tudíž vdát. Pokud uzavře manželství osoba mladší 16 let, manželství nevznikne.

d) Zbavení způsobilosti

Soud prohlásí manželství za neplatné např. pro závažnou duševní poruchu, kdy je osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům, a přesto uzavřela manželství. Vada může odpadnout, pokud se zlepší zdravotní stav osoby.

e) V důsledku bezprávní výhružky

Pokud je manželství uzavřeno v důsledku bezprávní výhrůžky běží lhůta jeden rok, kdy může soud uznat manželství za neplatné.

f) Omyl týkající se totožnosti jednoho z manželů

Jedná se o případy, kdy se provdáte nevědomě za jinou osobu, než jste chtěli. Omyl může vzniknout např. v důsledku zahalení snoubence.

Previous ArticleNext Article